Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Władziński
  • E-mail: sekretariat@zsl.gda.pl
  • Telefon: 58 301 13 77

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52

Dojazd 

Do siedziby Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 można dojechać liniami tramwajowymi numer 10, 12 – przystanek Hucisko, liniami 2, 3, 6, 8, 9 przystanek Brama Wyżynna, liniami 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 - przystanek Dworzec Główny. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 106, 111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207,  232, 256 przystanek Brama Wyżynna, liniami  106, 111, 112, 118, 123, 130, 131, 132, 138, 154, 167, 178, 186, 189, 199, 200, 205, 207, 210, 232, 256 - przystanek Dworzec Główny, liniami 130, 167, 184, 199, 210 - przystanek Hucisko. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 900 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 900 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Główny. Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 1100 metrów. 

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl 

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.  

Opis ogólny budynku Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

 1. Dla interesantów udostępnione jest jedno wejście do budynku szkoły od ul. Tartacznej. Na parterze budynku obok wejścia znajduje się portiernia. Sekretariat Szkolny oraz gabinety Dyrekcji Szkoły są na 1. piętrze w budynku A.
 2. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
 3. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji interesantom jest osoba mająca dyżur na portierni.
 4. Zespół obejmuje trzy budynki Budynek A, Budynek B i Budynek C.
 5. Winda znajduje się tylko między budynkami B i C. W budynku A są wyłącznie klatki schodowe.
 6. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 2 piętrze w budynku C obok windy oraz na parterze w budynku A.
 7. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku brak pochylni, podnośnik dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku C.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 12. Szkoła nie posiada parkingu, nie ma również miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokości Tartacznej 1 około 100 m od wejścia do szkoły. Kolejne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ulicy Podwale Staromiejskie na wysokości numeru 62 około 160 metrów od wejścia do szkoły od strony ulicy Tartacznej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia